شروع اکران: شنبه چهارم فروردین ماه به مدت سه شب


توضیحات:

برنامه رصد شبانه با تلسکوپ درتاریخ 4 ، 5 و 6 فروردین ماه 1397 در ویژه برنامه عید شرقی 4 ،همراه با توضیحات کارشناسان نجوم
در صورت مساعد بودن وضع هوا ضلع جنوبی آسمان نما برگزار میشود.

Mercury