نام فیلم :جهان در شب The World At Night


ثبت زیبایی های آسمان تاریک شب از منظرگاه های مختلف کره زمین هدف اصلی پروژه جهانی جهان در شب است که به همت عکاس و ترویج دهنده علم "بابک امین تفرشی" مدیریت می شود موضوع این نمایش بصورت تایمز لپ تهیه شده دو بعدی نمایش داده می شود.


مدت زمان : 17 دقیقه

جهان در شب

Mercury