نام فیلم :آسمان در این شب!


نام برنامه ی است که دقیقا به توصیف آسمان شب در همان لحظه که در زیر سقف گنبد آسما نما هستید می پردازد و قصد دارد زیباییها و پدیده های نجومی همان شب را با بیان ساده و بطورزنده برای شما شرح دهد..


مدت زمان : 20 دقیقه
Mercury