نام فیلم :ماده تاریک


این فیلم در مورد ماهیت ماده ناشناخته ی است که 80 درصد جرم تمام کائنات را تشکیل داده است! این ماده شگفت انگیز " ماده تاریک" نام دارد. مدت زمان این فیلم که بصورت 2بعدی پخش می شود.

مدت زمان : 20 دقیقه

ماده تاریک

Mercury