برنامه سانس های نمایش


برنامه بازديد عمومی از گنبد مينا در فصل بهار به شرح زير مي باشد.

سانس اول : ساعت 18

سانس دوم : ساعت 19:30

سانس سوم : ساعت 21


برنامه بازدید و فروش بلیط در فصل بهار به شرح زیر است:


 

در زمان شروع هر سانس و فقط برای همان سانس بلیط فروخته می‌شود ( برای مثال سانس اول که ساعت 18 است درب ضلع شمالی راس ساعت 18 بازشده و فروش بلیط صورت می پذیرد.30 دقیقه اول هر سانس جهت فروش بلیط و بازدید از موزه های اطراف می باشد و بعد از آن ورود به سالن اصلی به مدت 45 تا 50 دقیقه جهت تماشا فیلم های سه بعدی و دوبعدی علمی است. و هر سانس تشکیل شده است از 1 یا 2 فیلم و مبلغ هر سانس 150000 ریال بابت هر نفر می باشد.


تعریف سانس گروهی: به سانس گفته میشود که حداقل تعداد نفرات 50 و حداکثر 150 نفر است.

اطلاعات لازم جهت رزرو سانس های گروهی

جدول بازدید گروهی جهت رزرو برای گروه های با تعداد حداقل 50 نفر و حداکثر 150 نفر

Mercury