برنامه سانس های نوروزگاه عید شرقی 5

برنامه بازديد فضای پیرامونی  گنبد مينا در ویژه برنامه نوروزی به شرح زير مي باشد.

سانس اول : ساعت 10:30

سانس دوم : ساعت 11:30

سانس سوم : ساعت 12:30

سانس چهارم : ساعت 13:30

سانس پنجم : ساعت 14:30

سانس ششم : ساعت 15:30

برنامه بازديد عمومی و نمایش فیلم های آسمان نمای گنبد مينا در ویژه برنامه نوروزی به شرح زير مي باشد.

سانس اول : ساعت 16:30

سانس دوم : ساعت 18

سانس سوم : ساعت 19:30

سانس چهارم : ساعت 21

سانس پنجم : ساعت 22:3030 دقیقه اول هر سانس جهت فروش بلیط و بازدید از موزه های اطراف می باشد و بعد از آن ورود به سالن اصلی به مدت 45 تا 50 دقیقه جهت تماشا فیلم های سه بعدی و دوبعدی علمی است. و هر سانس تشکیل شده است از 1 یا 2 فیلم و مبلغ هر سانس 200000 ریال بابت هر نفر می باشد.


 

 Mercury