برنامه سانس های نمایشی فصل پاییز


برنامه بازديد عمومی از گنبد مينا در فصل پاییز به شرح زير مي‌باشد.

سانس اول : ساعت 17

سانس دوم : ساعت 18:30

سانس سوم : ساعت 20

سانس چهارم : ساعت 21:30

برنامه بازدید و فروش بلیط در فصل پاییز به شرح زیر است:

 

در زمان شروع هر سانس و فقط برای همان سانس بلیط فروخته می شود ( برای مثال سانس اول که ساعت 17 است درب ضلع شمالی راس ساعت 17 بازشده و فروش بلیط صورت می پذیرد ).30 دقیقه اول هر سانس جهت فروش بلیط و بازدید از موزه های اطراف می باشد و بعد از آن ورود به سالن اصلی به مدت 45 تا 50 دقیقه جهت تماشا فیلم های سه بعدی و دوبعدی علمی است. و هر سانس تشکیل شده است از 1 یا 2 فیلم و مبلغ هر سانس 200000 ریال بابت هر نفر می باشد.


 

 

Mercury